Một giới thiệu thành công được định nghĩa là một giao dịch mua được thực hiện trên https://meanblvd.com/ bởi một người (“Bạn được giới thiệu”) thực hiện theo các bước sau:

  • đến trang web bằng cách nhấp vào liên kết Chương trình giới thiệu do Người giới thiệu gửi
  • tạo một tài khoản
  • mua hàng đầu tiên của họ

Chúng tôi không giới hạn số lượng giới thiệu. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ được thưởng cho 5 lần giới thiệu thành công đầu tiên mỗi tháng.

Người được giới thiệu được thưởng $ 10 sau khi Giới thiệu thành công, có nghĩa là Người được giới thiệu cần tạo tài khoản để nhận phần thưởng đơn hàng đầu tiên của họ sau khi nhấp vào liên kết giới thiệu do Người giới thiệu gửi.

Bạn được Người giới thiệu cũng được thưởng $ 10 sau khi tạo tài khoản qua đường dẫn liên kết do Người được giới thiệu gửi đến và thực hiện giao dịch mua hàng đầu tiên.

Người Bạn được Giới thiệu phải là khách hàng mới của Mean BLVD mà không có giao dịch mua hàng nào trước đó để giới thiệu thành công. Do đó, chỉ có một Giới thiệu Thành công cho mỗi Người Bạn được Giới thiệu.

Người Bạn được Giới thiệu và Người được Giới thiệu không thể là cùng một người. Người bạn được Giới thiệu phải có địa chỉ email khác, cùng với thông tin thanh toán và giao hàng khác với Người được giới thiệu.

Người được giới thiệu phải biết người được giới thiệu là bạn bè, thành viên gia đình hoặc người thân.

Đừng lo lắng vì bạn sẽ vẫn giữ được số điểm kiếm được từ việc giới thiệu nếu bạn của bạn quyết định quay lại.